Międzynarodowy Konkurs Win „Carpatia Vini” Kombornia 2020

międzynarodowy konkurs win "campatia vini" kombornia 2020

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w

Międzynarodowym Konkursie Win „Carpatia Vini” Kombornia 2020 dedykowanym producentom oraz dystrybutorom wina.

AKTUALIZACJA: Z ogromną przyjemnością informujemy, że pomimo ograniczeń, związanych z pandemią,

Międzynarodowy Konkurs Win CARPATIA VINI odbędzie się w terminie 5-7 lipca 2020 r. w Komborni.
Jury oceni wina 6 lipca, a wyniki zostaną ogłoszone w kolejnym dniu, tj. 7 lipca.

Podobnie, jak w poprzedniej edycji, przewodniczącym konkursowego jury będzie Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gajos – certyfikowany wykładowca WSET na poziomie 3 w Krakowskiej Szkole Sommelierów. Jest założycielem kursu Enology dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykłada również w Podkarpackiej Akademii Wina (PAW) i na Podyplomowych Studiach Wina w Collegium Civitas w Warszawie. Pełny skład jury konkursowego opublikujemy wkrótce.

Komplementarnie do oceny profesjonalnego jury wina konkursowe będą ocenianie niezależnie w trakcie otwartego warsztatu oceny win dla winiarzy i miłośników winiarstwa, który odbędzie się 7 lipca 2020 r. o godzinie 11:00 w Dworze Kombornia – ilość miejsc w warsztacie ograniczona. Pełną informację o warsztacie w formacie wydarzenia z możliwością bezpłatnej rejestracji można znaleźć tutaj. UWAGA! Możliwość uczestnictwa w warsztacie WYŁĄCZNIE dla osób, które ukończyły 18 lat.

Poniżej zamieszczamy link do regulaminu konkursu oraz zaproszenie dla winiarzy wraz z kartą zgłoszenia próbek konkursowych.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!”

Pliki do pobrania:

Karta Zgłoszeniowa

Regulamin Konkursu

Obecna edycja konkursu, podobnie jak w ubiegłych latach zostanie przygotowana przez Fundację Slow Beskid, Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia, Salon Win Karpackich oraz Stowarzyszenie Kobiety i Wino i będzie miała miejsce w Dworze Kombornia.

Podczas naszego konkursu winiarskiego wracamy także do roli edukacyjnej tego przedsięwzięcia.
W trakcie obrad profesjonalnego jury równolegle wina będą oceniać komisje złożone z naszych
winiarzy, w rezultacie będziemy mogli porównać te oceny. Liczymy na to, że w niedługim czasie
wyłonimy z naszego grona grupę własnych jurorów o odpowiednich predyspozycjach do sędziowania.
W ten sposób pogłębimy wiedzę o winach z różnych stron Europy.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie Państwo w regulaminie poniżej. Tam również znajduje się formularz – karta zgłoszeniowa.
Wypełniony formularz oraz próbki win należy dostarczyć do dnia 20.06.2020 r. na adres organizatora.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

regulamin

Informacje ogólne:

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Slow Beskid.

Ogłoszenie wyników oraz wysłanie informacji dla laureatów odbędzie się dnia 07.07.2020
w Dworze Kombornia.

Organizator ma prawo zmienić daty Konkursu.

Warunki przystąpienia do Konkursu:

W Konkursie mogą wziąć udział producenci wina oraz dystrybutorzy.

Prawo uczestnictwa w Konkursie nabywa się poprzez łączne spełnienie następujących warunków:

– doręczenie na adres Organizatora, w terminie do dnia 20.06.2020 r. prawidłowo wypełnionej
i podpisanej karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Na kopercie należy zamieścić dopisek: „ Konkurs win 2020”,

– doręczenie na adres Organizatora czterech próbek wina zabutelkowanych w szklanych butelkach
o pojemności butelki nie mniejszej niż 0,5 l w terminie do 20.06.2020 r. Próbki powinny zostać oznaczone poprzez zamieszczenie na nich etykiet zawierających następujące dane:

nazwę i rocznik wina
nazwę producenta
określenie kategorii wina według kategorii:

A1 – wina białe wytrawne
A2 – wina białe półwytrawne
A3 – wina białe półsłodkie
B – wina musujące
C1 – wina różowe wytrawne
C2 – wina różowe półwytrawne
C3 – wina różowe półsłodkie
D – wina czerwone
E – wina słodkie i likierowe

Próbki nieoznaczone lub niewłaściwie oznaczone nie zostaną dopuszczone do Konkursu. Próbki przechodzą na własność Organizatora Konkursu. Istnieje możliwość zgłoszenia próbki w więcej niż jednej kategorii.

Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do uzyskania świadczeń stanowiących nagrodę, nie można przenosić na inne osoby.

Jury, ocena wina oraz kryteria przyznawania medali:

Próbki wina, podzielone według odpowiednich kategorii, ocenia Jury Konkursowe składające się
z osób:

W skład Jury Konkursowego wchodzą: przedstawiciel Organizatora oraz niezależni sędziowie, niezwiązani z producentami ani importerami wina, którzy biorą udział w Konkursie.

Kategorie win:

A1 – wina białe wytrawne
A2 – wina białe półwytrawne
A3 – wina białe półsłodkie
B – wina musujące
C1 – wina różowe wytrawne
C2 – wina różowe półwytrawne
C3 – wina różowe półsłodkie
D – wina czerwone
E – wina słodkie i likierowe

Każdy członek Jury ocenia wina w skali 0-100 pkt. Ostateczna ocena danej próbki stanowi średnią wszystkich ocen przyznanych przez Jurorów.

Wina które otrzymały następująca ilość punktów zostają nagrodzone  medalami:

Złoty Medal – od 86 do 100
Srebrny Medal – od 82 do 85
Brązowy Medal – od 78 do 81

Degustacja wina przeprowadzona jest w ciemno.

Jury ocenia wina na podstawie kryteriów oceny i systemu punktacji zawartych w kartach degustacyjnych.

Wypełnione formularze są archiwizowane przez okres minimum 2 lat i stanowią trwały zasób Konkursu.

Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 07.07.2020

Do publicznej wiadomości zostaną podane miejsca medalowe wraz z punktacją, pozostali uczestnicy otrzymują wyniki na życzenie.

Jury może nie przyznać medalu w danej kategorii.

Jury może przyznać nagrody specjalne i dodatkowe wyróżnienia.

Jury jest uprawnione do wykluczenia próbki win z Konkursu, po merytorycznym uzasadnieniu.

O wykluczeniu Komisja Konkursowa powiadamia bez zbędnej zwłoki Organizatora Konkursu. Zawiadomienie następuje w formie pisemnej i jest archiwizowane przez okres minimum 2 lat.

Obrady Jury są niejawne a decyzje ostateczne.

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz przesłane prasie
i organizacjom branżowym przy zachowaniu zasad ustawowych.

Uczestnicy, których wina zostaną wyróżnione medalami Konkursu mogą zamieszczać w materiałach promocyjnych informacje o wyróżnieniu oraz graficzny wizerunek medalu.

Nagrodzeni uczestnicy mogą dokonać zakupu nalepek na butelki z wizerunkiem medalu, zgodnie
z cennikiem podanym przez Organizatora.

Nagrodzeni uczestnicy otrzymują dyplomy dla każdego nagrodzonego wina.

Nieodebrane nagrody zostaną wysłane na pisemny wniosek uczestnika, po pokryciu kosztów przesyłki.

Postanowienia końcowe:

Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej.

Regulamin zostanie podany do wiadomości na stronie internetowej Organizatora.

Organizator jest uprawniony do odwołania, zmiany terminu, wydłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu lub zmiany nazwy konkursu w każdym czasie.

Zamówienia nalepek z wizerunkiem medalu należy zgłaszać w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

Zgłoszenie win do konkursu jest bezpłatne.

Pliki do pobrania:

Karta Zgłoszeniowa

Regulamin Konkursu

Tekst

Renata Targosz
Prezes Stowarzyszenia Kobiety i Wino w latach 2019 – 2023.
Z gastronomią związana od 25 lat. Od 2013 roku prowadzi wraz z mężem wyróżnianą w przewodniku Michelin krakowską restaurację ZaKładka Bistro de Cracovie. Więcej TUTAJ.