Międzynarodowy Konkurs Win „Carpatia Vini” Kombornia 2022

międzynarodowy konkurs win "carpatia vini" kombornia 2022

Z ogromną przyjemnością informujemy, że jeszcze do 20 maja można zgłaszać wina do kolejnej edycji „Carpatia Vini”, którego Stowarzysznie Kobiety i Wino jest współorganizatorem. Międzynarodowy Konkurs Win CARPATIA VINI odbędzie się w terminie 5–7 czerwca 2022 r. w Komborni. Jury oceni wina 6 czerwca, a wyniki zostaną ogłoszone 7 czerwca.

Obecna edycja konkursu, podobnie jak w ubiegłych latach zostanie przygotowana przez Fundację Slow Beskid, Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia, Salon Win Karpackich oraz Stowarzyszenie Kobiety i Wino i będzie miała miejsce w Dworze Kombornia.


Podczas naszego konkursu winiarskiego wracamy także do roli edukacyjnej tego przedsięwzięcia. W trakcie obrad profesjonalnego jury równolegle wina będą oceniać komisje złożone z naszych winiarzy, w rezultacie będziemy mogli porównać te oceny. Liczymy na to, że w niedługim czasie wyłonimy z naszego grona grupę własnych jurorów o odpowiednich predyspozycjach do sędziowania. W ten sposób pogłębimy wiedzę o winach z różnych stron Europy.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie Państwo na stronie SlowBeskid. pl Wypełniony formularz oraz próbki win należy dostarczyć do dnia 20.05.2022 r. na adres organizatora. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

cele i zasady konkursu

Międzynarodowy Konkurs Win Carpatia Vini zwany dalej Konkursem ma na celu dokonanie profesjonalnej oceny win Regionu Karpackiego. Odbywa się w Dworze Kombornia pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego województwa podkarpackiego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konkurs odbędzie się w terminie 5–7.06.2022 w Komborni.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Slow Beskid NIP 6842644221,
adres: Kombornia 1, 38-420 Korczyna, www.slowbeskid.pl.

Konkurs jest organizowany we współpracy ze: Stowarzyszeniem Winiarzy Podkarpacia, Stowarzyszeniem Kobiety i Wino oraz firmą RSF sp. z o. o.

Ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 7 czerwca 2022 w Komborni. Wysłanie informacji dla laureatów nastąpi w terminie do 14 czerwca 2022.

Organizator ma prawo zmienić termin Konkursu.

warunki przystąpienia do konkursu

 

W Konkursie mogą wziąć udział producenci, importerzy oraz dystrybutorzy win, które są produkowane i butelkowane w krajach Karpackich, w szczególności w Polsce, Słowacji, Czechach, Ukrainie, Węgrzech, Rumunii, Mołdawii, Słowenii, Austrii,. Organizatorzy dopuszczają także możliwość zgłaszania win z innych krajów.

Prawo uczestnictwa w Konkursie nabywa się poprzez łączne spełnienie następujących warunków:

– Do Konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie wina, które spełniają definicję wina zawartą w Międzynarodowym Kodeksie Praktyk Enologicznych OIV (OIV International Code of Oenological Practices),

– doręczenie na adres Organizatora, w terminie do dnia 20.05.2022 w prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Na kopercie należy zamieścić dopisek: „ Konkurs win Carpathia Vini 2022”,

– dokonanie opłaty konkursowej w kwocie 30 zł (lub 7 EUR) za każde zgłoszone wino na konto Fundacji SLOW BESKID:

Santander Bank nr PL18 1090 2590 0000 0001 4445 9930

– doręczenie na adres Organizatora próbek wina zabutelkowanych w szklanych butelkach (3 butelki na jedną próbkę) o pojemności butelki nie mniejszej niż 0,5 l w terminie do 20 maja 2022. Próbki powinny zostać oznaczone poprzez zamieszczenie na nich etykiet zawierających następujące dane:

nazwę i rocznik wina
nazwę producenta
określenie alkoholu oraz cukru resztkowego
określenie kategorii wina według kategorii:
A1 – wina białe wytrawne
A2 – wina białe półwytrawne
A3 – wina białe półsłodkie
B – wina musujące
C1 – wina różowe wytrawne
C2 – wina różowe półwytrawne
C3 – wina różowe półsłodkie
D – wina czerwone
E – wina słodkie i likierowe
Próbki bez znaków akcyzy, nieoznaczone lub niewłaściwie oznaczone nie zostaną dopuszczone do Konkursu. Próbki przechodzą na własność Organizatora Konkursu. Istnieje możliwość zgłoszenia próbki w więcej niż jednej kategorii.

Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do uzyskania świadczeń stanowiących nagrodę, nie można przenosić na inne osoby.

Po spełnieniu wszystkich warunków przystąpienia do Konkursu, nie ma możliwości rezygnacji z udziału w Konkursie. Opłata za udział w Konkursie nie podlega zwrotowi.

Jury, ocena wina oraz kryteria przyznawania medali:

Jury Konkursu składa się z kilku komisji oceniających oraz Prezydium Konkursu.

Każda komisja składa się z pięciu jurorów z kilku krajów, posiadających profesjonalne przygotowanie do oceny wina (eksperci/sommelierzy niezwiązani z producentami lub dystrybutorami wina, którzy biorą udział w Konkursie, dystrybutorzy, którzy nie wystawiają win w Konkursie, przedstawiciele mediów branżowych). W szczególności prawo do wskazania po jednym z jurorów komisji oceniających mają Organizator i współorganizatorzy.

Jurorzy pochodzący z Polski nie powinni stanowić więcej, niż 3/5 składu danej komisji. Pracą każdej komisji kieruje przewodniczący wyznaczony przez Prezydium Konkursu. Liczba komisji zależy od ilości próbek zgłoszonych do Konkursu.

Prezydium Konkursu tworzą: przewodniczący jury, dyrektor konkursu (Kanclerz) oraz Sędzia Skrutiner. Prezydium odpowiada za organizację i przebieg Konkursu, a także zapewnienie wszelkich warunków do rzetelnej, poufnej i bezstronnej oceny zgłoszonych do Konkursu win.

Kategorie win:

A1 – wina białe wytrawne
A2 – wina białe półwytrawne
A3 – wina białe półsłodkie
B – wina musujące
C1 – wina różowe wytrawne
C2 – wina różowe półwytrawne
C3 – wina różowe półsłodkie
D – wina czerwone
E – wina słodkie i likierowe
Każdy członek Jury ocenia wina w skali 0–100 pkt. Ostateczna ocena danej próbki stanowi średnią wszystkich ocen przyznanych przez Jurorów.

Wina które otrzymały następująca ilość punktów zostają nagrodzone medalami:

Wielki Złoty Medal – od 93 do 100

Złoty Medal – od 87 do 92,99

Srebrny Medal – od 83 do 86.99

W każdej kategorii Jury przyznaje tytuł Championa najwyżej ocenionemu winu w następujących kategoriach:

Wina białe wytrawne (kategoria A1)
Wina białe półwytrawne i półsłodkie (kategoria A2 i A3 łącznie)
Wina musujące (kategoria B)
Wina różowe (kategoria C)
Wina czerwone (kategoria D)
Wina słodkie i likierowe (kategoria E)
Tytuł Championa nie jest przyznawany, jeśli w kategorii zgłoszono mniej niż 10 win

Degustacja wina przeprowadzona jest w ciemno.

Jury ocenia wina na podstawie kryteriów oceny i systemu punktacji zawartych w kartach degustacyjnych.

Wypełnione formularze są archiwizowane przez okres minimum 2 lat i stanowią trwały zasób Konkursu.

Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 7 czerwca 2022.

Do publicznej wiadomości zostaną podane miejsca medalowe wraz z punktacją, pozostali uczestnicy otrzymują wyniki na życzenie.

Jury może nie przyznać medalu w danej kategorii.

Jury może przyznać nagrody specjalne i dodatkowe wyróżnienia.

Jury jest uprawnione do wykluczenia próbki win z Konkursu, po merytorycznym uzasadnieniu.

O wykluczeniu Komisja Konkursowa powiadamia bez zbędnej zwłoki Organizatora Konkursu. Zawiadomienie następuje w formie pisemnej i jest archiwizowane przez okres minimum 2 lat.

Obrady Jury są niejawne a decyzje ostateczne.

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz przesłane prasie i organizacjom branżowym przy zachowaniu zasad ustawowych.